Skip to main content

Table 1 List of populations used in this study

From: Ancient DNA reveals genetic connections between early Di-Qiang and Han Chinese

Ancient DNA population n Approx. age (yr BP) Sampled location References
Mogou 55 4000 Gansu This study
Hecun 9 4500 Guangxi Unpublished
Lamadong 17 1700 Liaoning [38]
Hengbei 64 3000 Shanxi [40]
Niuheliang 28 5000 Liaoning [41]
Taojiazhai 29 1900 Qinghai [6]
Dongdajing 17 1700 Inner Monglia [39]
Qilangshan 16 1700 Inner Monglia [37]
Modern population n Groups Sampled location/ethnicity (n)  
Northern Han 267 5 Gansu (45), Qinghai (51), Shaanxi (53), Liaoning (51), Jiangsu (67) [16, 17, 42, 43]
Northern minorities 192 4 Ewenki (47), Korean (48), Mongolian (49), Uygur (48) [44, 46]
Southern Han 168 5 Fujian (54), Guangdong (29), Guangxi (26), Hunan (16), Yunnan (43) [16, 17, 42, 43]
Miao-Yao 215 4 Hunan (102), Guangxi (73), Yunnan (40) [48]
Tai-Kadai 397 11 Buyang (31), Caolan (30), Jiamao (27), Lingan (31), Mak (33), Mollao (29), Mulam (39), Pou (34), Sui (30), Then (30), Zhuang (83) [46, 49]
Austro-Asiatic 84 3 Bugan (32), Palyu (30), Va (22) [49]
Tibeto-Burman 235 6 Bai (90), Hani (33), Nakchu (30), Tibetan (35), Tujia (31), Yi (16) [45,46,47]