Skip to main content

Table 2 Examples of plasmid and prophage encoded RNR proteins

From: Ribonucleotide reduction - horizontal transfer of a required function spans all three domains

Domain Organism RNR proteins Plasmid/prophage
Archaea Natronomonas pharaonis DSM 2160 NrdA, NrdB, NrdR PL131 (NC_007427)
Bacteria Acaryochloris marina MBIC11017 NrdA, NrdB pREB6 (NC_009931)
Bacteria Lactobacillus plantarum L137 NrdD pLTK13 (NC_011101)
Bacteria Lactococcus lactis NrdE, NrdF, NrdI pGdh442 (NC_009435)
Bacteria Ralstonia eutropha H16 NrdD, NrdG pHG1 (NC_005241)
Bacteria Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi str. CT18 NrdA2, NrdB2 pHCM2 (NC_003385)
Bacteria Thermus thermophilus HB8/HB27 NrdA, NrdB pTT27 (NC_006462/NC_005838)
Bacteria Yersinia pestis biovar Microtus str. 91001* NrdA2, NrdB2 pMT1 (NC_005815)
Bacteria Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 NrdE2, NrdF2 prophage SPβ (NC_000964)
  1. *There are several other examples of plasmid encoded class I RNR operons in Yersinia spp.