Skip to main content

Table 2 Frequencies of penta- and hexanucleotide words within 50 nt upstream from the CS

From: Gain and loss of polyadenylation signals during evolution of green algae

Organism nt at position -1 Pentanucleotide words log odds ratio Hexanucleotide words log odds ratio
Chlorophyta      
Acetabularia U 57.1% UGUAA 71.4% 2.52 AUGUAA 42.9% 1.34
  C 14.3% UUUGU 50.0% 1.51 UGUAAU 32.9% 0.79
  G 28.6%     
Chlamydomonas G 42.4% UGUAA 49.8% 3.27 UGUAAC 20.0% 3.33
  C 31.5% GUAAC 23.1% 2.03 CUGUAA 15.2% 3.00
  U 26.1%     
Helicosporidium C 51.5% UGUAA 47.3% 3.29 UGUAAG 16.4% 3.06
  T 24.6% UUGUA 20.6% 1.95 UGUAAC 14.5% 3.00
  G 23.9%     
Prototheca C 61.6% UGUAA 56.8% 4.12 UGUAAC 32.5% 4.27
  G 19.2% GUAAC 40.0% 2.81 CUGUAA 23.6% 3.82
  U 19.2%     
Pyramimonas C 45.1% UUUUG 17.0% 1.22 AAAAAA 6.0% 1.94
  G 28.4% AUUUU 17.5% 1.21 UUUUUG 8.1% 1.75
  U 26.5%     
Scenedesmus C 38.6% GUAAC 68.7% 4.12 UGUAAC 52.1% 4.89
  G 34.1% UGUAA 66.4% 3.97 GUAACA 36.6% 4.44
  U 27.3%     
Scherffelia C 62.7% UGUAA 61.8% 3.76 UGUAAA 27.3% 3.65
  U 19,1% UUGUA 19.1% 2.13 UUGUAA 16.3% 3.15
  G 18.2%     
Ulva C 61.1% UGUAA 66.7% 3.76 UGUAAC 24.1% 3.65
  U 22.2% GUAAC 31.9% 2.42 UUGUAA 24.1% 3.15
  G 16.7%     
Streptophyta      
Closterium C 41.9% UGUAA 22.8% 3.41 AUUGUA 12.5% 2.96
  U 33.8% AAUGU 17.6% 3.36 UAUAAU 8.8% 2.66
  G 24.3%     
Coleochaete C 38.0% UUUUG 31.7% 1.43 UUUUUU 21.1% 1.80
  U 34.5% UGUUU 19.6% 1.33 UGUUUU 17.6% 1.91
  G 27.5%     
Klebsormidium C 41.3% CCCCC 10.1% 1.90 CCCCCC 5.9% 2.93
  U 30.1% CCCUU 13.3% 1.07 CCCCCU 5.5% 2.30
  G 28.6%     
Mesostigma C 54.8% AAUAA 29.1% 1.68 AAUAAA 19.1% 1.95
  U 26.2% AUAAA 28.0% 1.53 AAUUAA 15.6% 1.62
  G 19.0%