Skip to main content

Table 1 Sampled breeds and collection information from each province

From: Origin of mitochondrial DNA diversity of domestic yaks

  Province Breed Locality Number of individuals (downloaded sequence from GenBanK) Total Number
  Gansu Unclear Sunan 8 23
   Tianzhu Tianzhu 15 (8)  
  Qinghai Datong Menyuan 31 125
   Huanhu Gonghe 3  
   Huanghu Haiyan 2  
   Huanhu Gangcha 2  
   Huanhu Heimahe 2  
   Plateau Dulan 3  
   Plateau Yushu 13  
   Plateau Maqin 32  
   Plateau Dari 37  
Domestic yaks Tibet Jiali Yanshiping 5 80
   Jiali Naqu 4  
   Jiali Anduo 9  
   Jiali Yangbajing 9  
   Jiali Dangxiong 9  
   Sibu Lhasa 1  
   Sibu Gongga 2  
   Pali Shigatse 11  
   Pali Yadong 4  
   Pali Zedang 10  
   Unclear Dazi 8  
   Unclear Zhongba 5  
   Unclear Unclear 3(3)  
  Sichuan Maiwa Hongyuan 5(5) 12
   Jiulong Jiulong 7(7)  
  Xinjiang Unclear Yiwu 10 35
   Unclear Yecheng 8  
   Bazhou Hejing 17(2)  
Wild yaks WYP   West Qinghai 8 13
    Xijinwulan Lake 3  
    unclear 1  
    Kunlun mountains 1  
  1. WYP, the single wild yak population from west Qinghai